Order

Total։ 0 ֏

Մատակարարի ապրանքի ընտրության նվազագույն պահանջները եւ սկզբունքները

 • Ապրանքի որակ եւ անվտանգություն. Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի սահմանման չափանիշներին և նորմատիվերին, անհրաժեշտության դեպքում ունենա դրանք սահմանող հավաստագրեր, փաստաթղթեր (ISO, BIO, Health և այլն): Ստուգումն իրականացվում է մատակարարի կողմից տրամադրված հավաստագրերի և որակի վերահսկման փաստաթղթերի հիման վրա1, ինչպես նաև կատարվում է ապրանքի որակի ու անվտանգության փաստացի փորձարկում և գնահատում` առևտրային ցանցի համապատասխան մասնագետների կողմից։
 • Մրցակցային եւ/կամ առերևույթ հիմնավորված գին. գնահատվում են մրցակից ապրանքների գները, մեծածախ զեղչերը և գների ապագա տատանումների հավանականությունը: Ստուգումն իրականացվում է շուկայի արտաքին և ներքին տվյալների, սպառողների ընկալումների ու ողջամիտ ակնկալիքների, օբյեկտիվ այլ չափորոշիչների վերլուծության միջոցով:
 • Ապրանքի պահպանման ժամկետ. արտադրանքը պետք է ունենա պահպանման հնարավորինս օպտիմալ ժամկետ, որը թույլ է տալիս ճիշտ կառավարել պահեստը և նվազագույնի հասցնել թափոնները, տվյալ դրույթի շրջանակներում ապրանքի ընտրության հիմք է հանդիսանում համանման ապրանքների վերլուծությունը:
 • Առաքում եւ լոգիստիկա․ Ապրանքի ընտրության հիմք կարող է հանդիսանալ նաև մատակարարման կայունությունն ու անընդհատելիության հնարավորությունը, ստացված պայմանավորվածությունների անխափան իրականցումը, տվյալ դրույթի շրջանակներում մատակարարի հետ նախկինում ունեցած համագործակցության հաջողված փորձը։ 
 • Մարքեթինգային ակտիվ արշավներ ուղղված ապրանքի ճանաչելիությանը․ Ապրանքի ընտրության համար առավելություն կարող են դիտարկվել ուղեկցող ակտիվ մարքեթինգային արշավները՝ ինչպես առևտրային ցանցերի շրջանակներում, այնպես էլ շուկայի այլ ոլորտներում, քանի որ դա կարող է նպաստել ապրանքի պահանջարկի աճին ու իրացման ծավալների մեծացմանը, միաժամանակ ավելի արդյունավետ, գրավիչ ու ձեռնտու դարձնելով համագործակցությունն առևտրային ցանցի համար։
 • Ապրանքի ճանաչելիություն. Ապրանքի ընտրության համար առավելություն կարող է դիտարկվել տեղական կամ միջազգային ճանաչում ունեցող ապրանքանիշերի/ապրանքների առկայությունը, քանի որ դա ենթադրում է իրացման ավելի մեծ ծավալներ:
 • Սպառողների պահանջարկի գնահատում. Ապրանքի ընտրության հիմք կարող են հանդիսանալ համանման ապրանքների վաճառքի ներքին և շուկայի արտաքին տվյալների վերլուծությունների արդյունքները, որոնց հիմքով կանխատեսվում են հավանական վաճառքները և գնահատվում է սպառողական պահանջարկը2:
 • Ապրանքախմբի նմանատիպ ապրանքի առաջարկի բացակայությունը. Ապրանքախմբում գնային և որակային նմանօրինակ առաջարկի բացակայությունը կարող է ապրանքի ընտրության հիմք լինել։
 • Ապրանքի ցուցադրման հնարավոր տարբերակներ. Մատակարարները, որոնք առաջարկում են ցուցադրման նորարարական կամ տարածություն խնայող ցուցադրման տարբերակներ, կարող են առավելություն ստանալ ապրանքի ընտրության գործընթացում:

Լրացուցիչ նկատառումներ.

 • Ապրանքանիշի համբավի համապատասխանությունը սուպերմարկետների ցանցի ապրանքանիշի համբավին. մատակարարի ապրանքանիշի և/կամ ապրանքի իմիջը, համբավը և «դասակարգը» պետք է համապատասխանի սուպերմարկետին, վերջինիս թիրախային խմբի կարիքներին, բրենդի քաղաքականությանը, ոճին և արժեքներին:
 • Նորարարական տեխնոլոգիաներ եւ փաթեթավորում. Ապրանքի ընտրության գործընթացում առաջնահերթություն է տրվում այն ապրանքներին, որոնք առաջարկում են նորարարական լուծումներ՝ համապատասխան շուկայի զարգացման միտումներին։
 • Ապրանքի փաթեթավորում, տարայավորում եւ արտաքին տեսք. Փաթեթավորումը, տարայավորումը և արտաքին տեսքը պետք է լինեն գրավիչ, ֆունկցիոնալ, կիրառելիության դեպքում` նորաոճ, առևտրային ցանցի ինտերիերին ու բրենդին համահունչ, ինչպես նաև պետք է համապատասխանի անվտանգության և կիրառելիության բոլոր չափանիշներին:
 • Ապրանքի կամ ապրանքախմբի վերաբերյալ մատակարարի էքսպերտայնություն․ Այլ հավասար պայմաններում նախապատվություն կարող է տրվել ապրանքների որոշակի ապրանքախմբի վերաբերյալ խորը գիտելիքներ եւ բազմամյա փորձ ունեցող մատակարարներին, որը հնարավորություն է տալիս կանխարգելել չարդարացված ծախսերը կամ ռեսուրսների վատնման ռիսկը, ճիշտ գնահատել շուկայի վիճակն ու սպառողների կարիքներն ու նախասիրությունները կոնկրետ ապրանքային շուկայում:

1. Առանձին դեպքերում նախատեսվում է նաև ապրանքագետների կողմից ապրանքի փորձարկում, կույր համտեսներ:
2. Շուկայի արտաքին և ներքին հետազոտույթյունները իրականացվում են կազմակերպության համապատասխան աշխատակիցների կողմից ապրանքախմբի առաջխաղացման պատասխանատուներ , վերլուծաբան և այլք), իսկ արդյունքների վալիդությունը գնահատվում է ապրանքային հոսքերի կառավարման բաժնի ղեկավարի և կոմերցիոն տնօրենի կողմից:

Մատակարարման հարաբերությունների դադարեցման և փոփոխման հիմքերը

 • Առևտրային տեսքի կամ փաթեթավորման կամ բաղադրության ցանկացած փոփոխություն, այդ թվում նաև վատթարացում կամ անհամապատասխանություն առաջնային նմուշին. սա կարող է ներառել նաև ապակողմնորոշիչ տեղեկատվություն, վնասված փաթեթավորում, օրենքի պահանջներին մակնշման կամ այլնի անհամապատասխանություն, արտադրանքի ամբողջականության խախտում և այլ ակնհայտ փոփոխություններ, որոնք ազդում են ապրանքի առևտրային տեսքի վրա։
 • Որակի բնութագրերի փոփոխություն. Եթե ապրանքի որակը (համ, հյուսվածք, ֆունկցիոնալություն), չի համապատասխանում համաձայնեցված նախնական նմուշին, ապա դա կարող է դադարեցման հիմք հանդիսանալ:
 • Անկայուն մատակարարում. ուշացումները, խմբաքանակների փոփոխությունները, սուպերմարկետի անձնակազմի կողմից տրված հայտերի ոչ ամոբղջական բավարարումը կամ մատակարման ցիկլի որևէ խախտում (նախնական սահմանաված պայմանավորվածություններից) , կարող է հիմք հանդիսանալ համագործակցության դադարեցման համար։
 • Սպառողների պահանջարկի բացակայություն կամ նվազում. Վաճառքների արտաքին և ներքին տվյալներրի ուսումնասիրության հիման վրա ապրանքախմբի մեջ համեմատաբար ցածր վաճառք ունեցող ապրանքների համար կազմակերպությունը կարող է փնտրել այլընտրանքներ և ինքնին կամ համեմատաբար ցածր պահանջարկի կամ ցածր վարկանիշի հիմնավորմամբ դադարեցնել համագործակցությունը։
 • Ոչ մրցունակ գնային քաղաքկանություն. Ապրանքի գնի առերևույթ չհիմնավորված փոփոխությունները, մրցակցային շուկայում անբարենպաստ գնային քաղաքականությունը, այլ առևտրային ցանցերի համեմատ ավելի վատթար գնային առաջարկները կարող են հիմք հանդիսանալ կամզակերպության համար փնտրել այլընտրանքներ և ոչ բավարար շահութաբեր լինելու հիմնավորմամբ դադարեցնել համագործակցությունը:

Առեւտրային ցանցում ապրանքի ցուցադրման պայմանները․

  Առևտրային ցանցում ապրանքի գովազդման և մարքեթինգային առաջխաղացմանն ուղղված միջոցառումները իրականացվում են հետևյալ գործընթացներին համապատասխան:
  Մարքեթինգային առաջխաղացման հայտ կարող է ձևավորել ինչպես մատակարարող կողմը, այնպես էլ առևտրային ցանցի համապատասխան մասնագետը՝ հիմք ընդունելով առկա կամ պոտենցիալ վաճառքի վերլուծությունները։
  Առևտրային ցանցում կիրառվում են հետևյալ մարքեթինգային առաջխաղացման գործիքները, գները տատանվում են կապված ապրանքախմբի ծանրաբեռնվածությունից, վաճառակետից, ինչպես նաև ընտրված հատվածից ու դիրքից։

    1. Ապրանքի վաճառքի ակտիվացումը (ապրանքի տեղադրումը և պահպանումը վաճառասրահում կամ այլ վայրում) ըստ վաճառակետերի ՝ 3 000- 20 000 դրամ (մեկանգամյա վճար, յուրաքանչյուր վաճառակետի (առանձին հասցեի խանութի) համար նախատեսվում է առանձին վճարում)։

    2. Պրոդուկտի ցուցադրություն դարակաշարերում (ամենամսյա կամ եռամսյակային վճար` կախված ապրանքի վաճառքի կանխատեսվող ծավալներից).

 • Դարակաշարերի գծամետր՝ 1գծամետրը 54 000-120 000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ), գումարը տատանվում է կախված դարակաշարի տեղադիրքից և տեսանելիությունից («ոսկե» կամ այլ դարակաշար) ապրանքախմբից, բրենդի կամ ապրանքի ճանաչելիությունից, ցուցադրման տևողությունից։
 • Ապրանքի ցուցադրման կոնկրետ համաձայնեցված մասնաբաժին ապրանքախմբում` տվյալ մատակարարից ձեռք բերվող ապրանքների դիմաց առևտրային ցանցի կողմից մատակարարին վճարվող գումարի 2-30% ծառայության գումար։

    3. Ապրանքի հավելյալ ցուցադրություն (ամենամսյա վճար).

 • մատակարարի կողմից տրամադրված բրենդային գույքի տեղադրում վաճառասրահում և մատակարարից ձեռք բերված ապրանքների ցուցադրություն այդ գույքի միջից՝ 84 000 դրամից մինչև 300 000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ). գումարը տատանվում է կախված գույքի տեղադիրքից և տեսանելիությունից, ապրանքախմբից և այլն։
 • սուպերմարկետի կողմից գույքի տրամադրում և մատակարարից ձեռք բերված ապրանքների ցուցադրություն այդ գույքի միջից ՝ 84 000 դրամից մինչև 300 000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ). գումարը տատանվում է կախված գույքի տեղադիրքից և տեսանելիությունից, ապրանքախմբից և այլն։

    4. Առևտրային ցանցի արտաքին և ներքին գովազդային կրիչներին ապրանքի ցուցադրություն (արտաքին, ներքին գովազդներ, դարակաշարերի գովազդներ, բրենդավորված գնապիտակներ, parma.am կայքում թվային բաներներ և այլն)՝ 44 000 դրամից մինչև 600 000 դրամ(ներառյալ ԱԱՀ). գումարը տատանվում է կախված կրիչների չափերից, տեսանելիությունից։

    5. Պրոմո ակցիաներ, համտեսներ և նմանատիպ միջոցառումներ՝ վճարը սահմանվում է ժամավճարով, մեկ ժամի արժեքը սկսած 3 500 դրամից (ներառյալ ԱԱՀ) մինչև 25 000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ), մեկ վաճառասրահում առավելագույնը թույլատրվում է իրականացնել միջոցառումը 4 ժամ (մեկանգամյա վճար յուր․ վաճառակետի համար). գումարը տատանվում է կախված ապրանքի տեսակից։

    6. Parma.am կայքում ապրանքների հավելյալ ցուցադրություն մարքեթինգային բաժիններում՝ շաբաթվա առաջարկ, հատուկ առաջարկ և այլն՝ մեկ միավորի արժեքը կազմում է 10 000 դրամից մինչև 30 000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ, ամենամսյա վճար).  գումարը տատանվում է կախված ապրանքախմբից:

                                                                        Առևտրային ցանցի կողմից իրացման ենթակա ապրանքատեսակների ցանկ
Պատրաստի ուտեստներ

 • Աղցան և Նախուտեստ
 • Տաք ուտեստներ
 • Արագ սնունդ

Հաց և թխվածքաբլիթներ

 • Թխվածք
 • Հաց և Լավաշ
 • Խմորեղեն
 • Տորթեր

Կաթնամթերք և Ձու

 • Թան և Մածնաբրդոշ
 • Խտացրած կաթ
 • Կաթնաշոռային արտադրանք
 • Կեֆիր և Կոկտեյլ
 • Մածուն
 • Պանիրներ
 • Թթվասեր
 • Կաթ
 • Կարագ և Մարգարին
 • Ձու
 • Յոգուրտներ
 • Սերուցք

Նպարեղեն

 • Ալյուր
 • Բրինձ
 • Կետչուպ, Մայոնեզ, Սոուս
 • Ձավարեղեն
 • Մակարոնեղեն
 • Պատրաստի նախաճաշեր, Փաթիլներ
 • Արագ պատրաստվող մթերք
 • Լոբազգիներ
 • Համեմունքներ
 • Ձեթ, Յուղ
 • Շաքարավազ, Աղ, Սոդա
 • Քացախ

Քաղցրավենիք

 • Հրուշակեղեն և Չորահացեր
 • Մեղր
 • Չիպսեր և Պոպ կորն
 • Սերմեր և Ձողիկներ
 • Դոնդողային և Զեֆիրային արտադրանք
 • Մաստակ և Սառնաշաքար
 • Շոկոլադե արտադրանք
 • Չրեր և Ընդեղեն

Մսամթերք

 • Երշիկ
 • Մսային դելիկատես
 • Բաստուրմա, Սուջուխ
 • Թարմ միս
 • Նրբերշիկ

Հյութեր և ըմպելիքներ

 • Բնական հյութեր
 • Կոմպոտ և Օշարակ
 • Տաք Շոկոլադ, Կակաո, Կիսել
 • Զովացուցիչ ըմպելիքներ
 • Ջուր
 • Ցածր ալկոհոլային ըմպելիքներ

Թեյ և սուրճ

 • Սուրճ
 • Թեյ

Սառեցրած մթերք

 • Բանջարեղեն, Միրգ, Հատապտուղներ
 • Մսամթերք
 • Կիսաֆաբրիկատներ
 • Պաղպաղակ, Սառույց

Միրգ բանջարեղեն

 • Արևադարձային մրգեր
 • Հատապտուղներ
 • Բանջարեղեն
 • Մրգեր

Պահածոյացված մթերք

 • Բանջարեղենային պահածոներ
 • Ձկնային պահածոներ
 • Մրգային պահածոներ
 • Ձիթապտուղ
 • Մսային պահածոներ, Պաշտետներ
 • Տոմատի մածուկ

Ալկոհոլային խմիչքներ

 • Գինի
 • Կոնյակ
 • Ջին, Աբսենտ, Անիսոն
 • Վերմուտ
 • Տեկիլա
 • Գարեջուր
 • Լիկյոր
 • Շամպայն և Փրփրուն գինի
 • Ռոմ
 • Վիսկի
 • Օղի

Ծխախոտ

 • Անծուխ արտադրանք
 • Կրակայրիչ, Աքսեսուարներ
 • Ծխախոտ
 • Սիգար, Սիգարելլա, Թութուն

Ձուկ և Ծովամթերք

 • Ապխտած ձուկ
 • Կենդանի ձուկ
 • Չորաձուկ
 • Թարմ և Պահածոյացված ծովամթերք
 • Ձկնկիթ
 • Սառեցված ձուկ

Մանկական սնունդ

 • Կաթնային արտադրանք
 • Շիլա, Թխվածքաբլիթ, Խյուս
 • Հյութ, Թեյ

Դիաբետիկ սնունդ

 • Նպարեղեն
 • Քաղցրավենիք, Աղանդեր
 • Ըմպելիքներ
 • Շաքար, Շաքարի փոխարինիչ

Տնտեսական ապրանքներ, խնամքի միջոցներ

 • Բերանի խոռոչի խնամք
 • Եղունգների խնամք
 • Հակաքրտինքային միջոց
 • Մանկական պարագաներ
 • Պարֆումերիա և Կոսմետիկա
 • Գալանտերեա
 • Ինտիմ հիգիենա
 • Մազերի խնամք
 • Մարմնի և Մաշկի խնամք
 • Խաչբառ, Ամսագիր, Գիրք
 • Գրասենյակային պարագաներ
 • Հուշանվերներ
 • Անձեռոցիկներ
 • Թղթե Սրբիչներ
 • Զուգարանի թուղթ
 • Լվացքի միջոցներ
 • Օդափոխիչներ
 • Մաքրող միջոցներ
 • Լամպեր և Մոմեր
 • Մարտկոցներ
 • Սպունգ և Գալար խոհանոցային
 • Փաթեթավորման միջոցներ
 • Լաթ և Ձեռնոց
 • Հագուստի և Կոշիկի խնամք
 • Մեքենայի թարմացուցիչ
 • Տան խառը ապրանքներ
 • Ծնունդ և Միջոցառում
 • Նվերի տոպրակներ
 • Միանգամյա օգտագործման պարագաներ